Obchodné podmienky

Obchodné podmienky používania aplikácie TRANSLADO.

Vytvorením účtu, ale aj využívaním doplnku pre Shoptet alebo služieb vyjadruje používateľ svoj súhlas s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti next CRE s.r.o., IČO 29396239, so sídlom Poštovní 244, 739 61 Třinec, zapísané v obchodnom registri vedenom K. zn. C 38709 (ďalej len „Poskytovateľ“), týkajúcich sa používania aplikácie TRANSLADO.

Obchodné podmienky sú pre užívateľov i Poskytovateľa záväzné okamihom vytvorenia účtu v aplikácii TRANSLADO aj začatím akéhokoľvek využívania Aplikácie TRANSLADO alebo ďalších služieb Poskytovateľa.

1. Popis softvérovej služby TRANSLADO
1.1 TRANSLADO je webová služba ponúkaná prostredníctvom webovej adresy app.transla.do, ktorá používateľom umožňuje nahrávať, spravovať a prekladať texty k produktom e-shopu (ďalej len „Aplikácia“). Detailný popis služby je k dispozícii na: https://sk.expan.do/preklady/translado2. Vymedzenie základných pojmov2.1. Zmluva o poskytnutí softvérovej služby TRANSLADO (Aplikácie) je uzatváraná medzi Poskytovateľom a užívateľom. Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Užívateľom (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je poskytnutie licencie na používanie webovej alebo mobilnej verzie Aplikácie.
2.2. Užívateľom môže byť iba podnikajúca fyzická či právnická osoba identifikovaná prihlasovacím emailom a heslom zadaným pri registrácii do Aplikácie (viď čl. 2.5 nižšie), ktorá služby využíva v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
2.3. Služba nie je poskytovaná nepodnikajúcim fyzickým osobám a ak taká osoba urobí registráciu, poskytovateľ prehlasuje, že takúto ponuku na uzavretie Zmluvy (viď čl. 2.6. nižšie) s takýmto užívateľom neprijíma.
2.4. Poskytnutie licencie je nevýhradnou licenciou, územne neobmedzenou, časovo obmedzenou na dobu trvania Zmluvy na užívanie Aplikácie za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.
2.5. Ponukou na uzavretie Zmluvy je registrácia užívateľa, ktorá sa realizuje založením účtu (vyplnením a odoslaním registračného formulára s odsúhlasením obchodných podmienok alebo prijatím pozvánky do iného účtu).
2.6. Prijatím ponuky je zobrazenie potvrdzovacej obrazovky po registrácii alebo emailové potvrdenie registrácie Poskytovateľom. Okamihom prijatia ponuky je uzatvorená Zmluva, ktorá sa bude riadiť týmito obchodnými podmienkami. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
2.7. Účet je užívateľský účet užívateľa v Aplikácii identifikovaný unikátnym identifikátorom (názvom účtu/agendy). Účet predstavuje neverejnú časť Aplikácie.
2.8. Zmena tarify užívateľom v rámci užívateľského účtu sa považuje za návrh na zmenu Zmluvy. Potvrdenie zmeny tarify Poskytovateľom je prijatím tohto návrhu. Ak nepotvrdí užívateľ e-mailovú adresu podľa inštrukcií obsiahnutých v zaslanom e-maile (typicky kliknutím na potvrdzujúci odkaz) do 14 dní od registrácie, Poskytovateľ je oprávnený účet jednostranne zrušiť. 2.9. Zrušenie účtu je nenávratné zmazanie jedného alebo všetkých účtov užívateľa a všetkých dát spojených s rušeným účtom.
3. Práva a povinnosti uživatele
3.1. Užívateľ je povinný uviesť pri registrácii pravdivo svoje kontaktné údaje pre účel fakturácie poskytnutých služieb a komunikáciu s Poskytovateľom. Užívateľ súhlasí so zasielaním faktúr na registračný e-mail a je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje aktuálne. Zmenu je možné vykonať prostredníctvom užívateľského rozhrania platformy alebo písomne ​​na e-mailovú adresu app@transla.do.
3.2. Užívateľ registráciou do Aplikácie súhlasí, aby mu bola zo strany Poskytovateľa zasielaná obchodná informácia. Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný, či už pre jednotlivý druh oznámenia alebo všetky obchodné oznámenia.
3.3. Užívateľ je povinný chrániť poskytnuté prístupové mená a heslá k zriadeným službám v Aplikácii a programovým prostriedkom servera pred zneužitím treťou stranou. Za prípadné zneužitie nenesie Poskytovateľ zodpovednosť.
3.4. Aplikácia, vrátane jej mobilnej verzie, je podľa zákona č. 121/2000 Zb., o autorskom práve, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „autorský zákon“), autorským dielom. Majetkové práva k Aplikácii podľa autorského zákona aj podľa medzinárodných dohôd o autorskom práve, uzavretých Českou republikou, patria Poskytovateľovi. Zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a užívateľom neudeľuje užívateľovi žiadne oprávnenia v spojení s ochrannými známkami ani iným duševným vlastníctvom Poskytovateľa.
3.5. Užívateľ sa zaväzuje nepredávať ani inak neposkytovať Aplikáciu akýmkoľvek spôsobom tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa. 3.6. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za dáta a obsah, ktorý poskytovanou Aplikáciou spracováva a zaväzuje sa užívať poskytovanú Aplikáciu v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.3.7. Užívateľ sa zaväzuje platiť riadne a včas dohodnutú cenu za poskytované plnenie podľa platného cenníka dostupného na webových stránkach Poskytovateľa (viď čl. 5 nižšie). 3.8. Užívateľ je povinný pre funkčnosť softvéru Aplikácie Poskytovateľovi dodať pravidelne aktualizovaný dátový súbor na verejnej URL adrese tak, aby ho softvér Poskytovateľa mohol spracovať.3.9. Užívateľ potvrdzuje, že drží patričné ​​autorské a licenčné práva k produktom, ktoré pre neho Poskytovateľ prekladá, prípadne propaguje a predáva na predajných účtoch. Zároveň vyhlasuje, že má oprávnenie na predaj k týmto produktom vo všetkých krajinách, kam sa produkty predávajú, a predajom produktov nedochádza k porušeniu žiadnych nárokov z hľadiska práv duševného vlastníctva ani k porušeniu iných právnych predpisov v Českej republike i krajiny, kam sa produkty predávajú. Potvrdzuje, že všetky právne predpisy krajín, do ktorých sa produkty predávajú (najmä predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľov či povolenia jednotlivých krajín na predaj daných typov produktov), ​​sú dodržiavané.3.10. V prípade, že by nastala situácia, kedy by tretia strana po Poskytovateľovi uplatňovala akékoľvek nároky vyplývajúce z duševného vlastníctva k predmetom predaja alebo z porušenia právnych predpisov, zaväzuje sa užívateľ, že tieto nároky prevezme a vysporiada sám.
4. Práva a povinnosti poskytovatele
4.1.
Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.
4.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru, o kterých však bude uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci.
4.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou uživateli ani dalším osobám užíváním Aplikace.
4.4. Poskytovatel také uživateli neodpovídá za újmu, pokud porušení příslušného závazku způsobily okolnosti, které vylučují odpovědnost Poskytovatele. Jde zejména o vyšší moc, například přírodní pohromy a stávky, případně jiné překážky, které nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele a které v době vzniku závazku nemohl rozumně předvídat. Za tyto překážky se považují také technické skutečnosti, obchodní podmínky či jednání Marketplace nebo e-shopé platformy, které Poskytovatel nemůže ovlivnit.4.5. Jednotlivé Marketplace a e-shopové platformy nejsou stranou Smlouvy, a proto jejich jednání, postupy a pravidla nemůže Poskytovatel nijak ovlivnit ani je Smlouvou k čemukoli zavázat. Poskytovatel proto nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v souvislosti s jakýmkoliv jednáním nebo opatřením kteréhokoliv Marketplace.
4.6. Celková náhrada škody způsobené Poskytovatelem v souvislosti se Smlouvou bude Poskytovatelem nahrazena pouze do výše ceny zaplacených služeb v celkové výši odpovídající jedné měsíční platbě za cenu Aplikace. Za měsíční platbu je považován průměr plateb posledních 3 měsíců.
4.7. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vytvořených dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.
5. Poplatky a úhrady
5.1.
Cena za poskytnutí Aplikace je stanovena dle aktuálního ceníku tarifů publikovaného na adrese https://cz.expan.do/preklady/translado. V případech, kdy je cena stanovena za jeden měsíc, se počítá každý byť započatý či nedokončený kalendářní měsíc.
5.2. Ceny uvedené v ceníku tarifů jsou bez daně z přidané hodnoty, která bude k ceně vždy v zákonné výši připočtena. Pravidelným zúčtovacím obdobím je 1 kalendářní měsíc. Je-li cena určena jednorázově, poskytovatel může vystavit jednorázovou fakturu a to i splatnou předem před poskytnutím jednorázové služby. Stejně tak může jednorázovou cenu přičíst k faktuře za Pravidelné zúčtovací období.
5.3. Úhrady za Pravidelné zúčtovací období je klient povinen provést na základě faktury, která mu bude vystavena v průběhu následujícího měsíce od konce zúčtovacího období. Splatnost ceny je do 7 dní od okamžiku vystavení faktury.
5.4. Nesouhlasí-li uživatel s výší ceny stanovené ve faktuře či výzvě k platbě, nejpozději v den splatnosti podá námitky, jinak je na stanovenou výši ceny nahlíží jako na odsouhlasenou uživatelem. V případě podání námitek Poskytovatel do 14 dnů od doručení námitek odůvodní stanovenou cenu podrobným vyúčtováním, nebo námitkám vyhoví.
5.5. Případná změna délky zúčtovacího období je možná po dohodě mezi Poskytovatelem a uživatelem.
5.6. V případě, že bude v ceníku uveden počet SKU, jedná se o počet unikátních produktů, resp. variant, které obsahuje feed uživatele či jiný systém a které Aplikace zpracovává pro další použití.
5.7. V případě, že bude součástí poskytovaných služeb uživateli služba „Implementace“, bude cena za poskytnutí Aplikace účtována až ode dne, kdy je „Implementace“ dokončena. To neplatí v případě, že je uživatel v prodlení a neposkytuje Poskytovateli v „Implementaci“ součinnost po dobu delší, než je 14 dnů.
5.8. Pokud bylo mezi Poskytovatelem a uživatelem dohodnuto, že má Poskytovatel v případě realizovaných překladů nárok na odměnu, nepočítají se do nich duplicitní překlady.
5.9. Poskytovatel má právo zablokovat účet Uživateli, který je v prodlení s platbou za používání Aplikace déle než 10 pracovních dnů, a to do doby její úhrady.
5.10. Pokud je účet zablokovaný déle než 1 měsíc, má Poskytovatel právo přerušit automatické procesy např. vystavování nových produktů, stahování objednávek, zrušení exportu a API napojení. V případě prodlení s úhradou splatných závazků dle Smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý, byť jen započatý den prodlení.
5.11. Pro případ, že uživatel neuhradí včas Poskytovateli celou část ceny Smlouvy ve lhůtě splatnosti faktury, je Poskytovatel oprávněn přerušit další poskytování služeb až do úplného zaplacení dluhu a dále je oprávněn zadržet produkty vrácené zákazníky uživatele, které bude mít Poskytovatel po dobu neuhrazeného dluhu v držení.
6. Změna obchodních podmínek a změna ceníku
6.1.
Poskytovatel má dle ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran Smlouvy. Uživatel souhlasí s tím, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba tyto obchodní podmínky v budoucnosti změnit. Změnu obchodních podmínek oznámí Poskytovatel Uživateli na webu cz.expan.do/preklady/translado a na email, který uživatel zadal při registraci, s nejméně 14denním předstihem před účinností změn.
6.2. Pokud Uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo vypovědět Smlouvu s 14denní výpovědní dobou zrušením svého účtu. Smluvní strany prohlašují, že doba 14 dnů je dostatečná k případnému obstarání alternativní služby.
6.3. Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění uživatele, jednostranně změnit ceny nabízených služeb zejména z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace, a to maximálně o 10 % za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Při dosažení procentuálního limitu zvýšení cen dle předchozí věty lze další zvýšení podle tohoto odstavce provést nejdříve za 12 měsíců. Pro změnu cen nabízených služeb dle tohoto odstavce se přiměřeně použije čl. 6.2 výše.
7. Ukončení smlouvy
7.1.
Uživatel má právo kdykoli vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou zrušením svého účtu, pokud jeho účet není zablokovaný z důvodu porušení některé z obchodních podmínek.
7.2. Poskytovatel má právo kdykoliv vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou zrušením účtu uživatele.
7.3. Výpovědní doba trvá do konce Pravidelného zúčtovacího období. Všechna data uživatele budou po uplynutí výpovědní doby smazána.
7.4. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit, pokud je Poskytovatel i přes písemné upozornění v prodlení s poskytováním služeb dle Smlouvy delším než 30 dní od takového upozornění. V takovém případě je Poskytovatel povinen uživateli vrátit poměrnou část ceny za období, ve kterém nebyly služby dle Smlouvy poskytovány.
7.5. I v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti smluvní ustanovení týkající se ceny, jejího placení a sankcí.7.6. Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby zrušením účtu uživatele, pokud uživatel porušuje smluvní podmínky, záměrně poškozuje Aplikaci, zneužije loga či ochranné známky Poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu a webové či mobilní Aplikace, snaží se obejít tarifní omezení nebo jinak porušuje právní předpisy.
7.7. Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby zrušením účtu Uživatele, pokud se Uživatel do tohoto účtu nepřihlásil déle než 6 měsíců nebo je v prodlení s platbou za využívání Aplikace déle než 1 měsíc. Před případným zrušením upozorní Poskytovatel Uživatele na e-mail, který Uživatel zadal při registraci účtu, a to nejméně s jednotýdenním předstihem.
7.8. V případě výpovědi bez výpovědní doby není Poskytovatel povinen vrátit uživateli zaplacenou zálohu na cenu Aplikace.
8. Ochrana důvěrných informací
8.1.
Za důvěrné jsou považovány veškeré informace, které se jedna smluvní strana o druhé smluvní straně dozví nebo je druhé smluvní straně poskytne, pokud tyto informace nejsou veřejně dostupné. Poskytovatel se zavazuje tyto informace použít pouze pro účely poskytování služeb dle Smlouvy a uživatel se zavazuje tyto informace použít pouze pro účely využívání Aplikace a závazek mlčenlivosti dodržovat i po ukončení poskytování služeb, což jsou povinni zajistit u svých zaměstnanců a popřípadě obchodních partnerů, které využívají v souvislosti se Smlouvou.
8.2. Uživatel se zavazuje dokumenty, postupy a metodiku Poskytovatele, se kterými se v souvislosti se Smlouvou setká, neposkytnout bez předchozího souhlasu Poskytovatele žádné další osobě. Tato povinnost platí i po zániku Smlouvy.
9. Ochrana osobních údajů
9.1.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platným právem České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů, Nařízením EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) a jinými právními předpisy. V tomto vztahu vystupuje Poskytovatel jako zpracovatel a Uživatel jako správce osobních údajů.
9.2. Ustanovení ohledně zpracování osobních údajů budou účinné po dobu trvání této Smlouvy o spolupráci nebo do okamžiku, kdy bude ukončeno poskytování služeb dle této Smlouvy podle toho, která z událostí nastane později.
9.3. V případě, že Smlouvu nebo zpracování osobních údajů bude kterákoli smluvní strana ukončovat, je Poskytovatel povinen bezodkladně zlikvidovat osobní údaje a jejich kopie, které mu byly poskytnuty na základě Smlouvy, pokud právní předpisy nestanoví něco jiného. Poskytovatel je povinen zlikvidovat osobní údaje i tehdy, dá-li k tomu Uživatel pokyn, případně je Poskytovatel povinen osobní údaje uživateli předat a jejich kopie zlikvidovat.
9.4. Účelem zpracování osobních údajů je plnění Smlouvy. K plnění Smlouvy patří zpracovávání informací o zákaznících a potenciálních zákaznících uživatele.
9.5. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje těchto subjektů údajů:
9.5.1. zákazníků a potenciálních zákazníků uživatele;
9.5.2. zaměstnanců uživatele a osob v podobném postavení, přičemž osobní údaje těchto subjektů budou zpracovávány v souvislosti s vykonáváním činností dle Smlouvy.
9.6. Poskytovatel bude jako zpracovatel oprávněn zpracovávat pro uživatele tyto osobní údaje subjektů údajů:
9.6.1. identifikační, kontaktní a obdobné údaje zákazníka (jméno, příjmení, adresa, telefon, historie nákupů, IP adresy, cookies); u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo;
9.6.2. identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců uživatele a osob v obdobném postavení, zejména přístupové údaje k doméně, na které je e-shop provozován, a k e-mailové schránce, která je k doméně registrována;
9.6.3. informace potřebné pro identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
9.6.4. další osobní údaje, které uživatel při používání Aplikace poskytne.
9.7. Poskytovatel se v souvislosti se zpracováním osobních údajů zavazuje, že:
9.7.1. bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů uživatele (a to i v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo jejich předání mezinárodní organizaci), přičemž tyto pokyny mohou vyplývat buď ze Smlouvy, nebo mohou být Poskytovateli dány přímo pro konkrétní případ;
9.7.2. zajistí, aby všechny osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje byly zavázány k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala povinnost mlčenlivosti upravená v zákonech;
9.7.3. přijme opatření požadovaná podle článku 32 GDPR, tj. osobní údaje bude uchovávat v bezpečí;
9.7.4. bude se ohlížet na povahu zpracování, bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů dle GDPR;
9.7.5. bude uživateli napomáhat při zajišťování zabezpečení osobních údajů podle GDPR (konkrétně čl. 32 až 36 GDPR);
9.7.6. v souladu s rozhodnutím uživatele všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je uživateli vrátí po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním a vymaže existující kopie;
9.7.7. poskytne uživateli všechny informace potřebné k tomu, aby mohl doložit plnění povinností podle těchto obchodních podmínek a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil, a k těmto auditům přispěje;9.7.8. ohlásí uživateli bez zbytečného odkladu jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů.
9.8. Poskytovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s nimi. Poskytovatel zejména přijal vnitřní organizační opatření v podobě mj. interních předpisů, závazků mlčenlivosti, omezených přístupů a zabezpečených prostor a dále technická opatření v podobě zabezpečených připojení a přístupů k osobním údajům, přičemž veškerá opatření jsou pravidelně hodnocena a posuzována z hlediska zajištění bezpečnosti zpracování.
9.9. Uživatel uděluje obecné povolení se zapojením dalších zpracovatelů osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje, že v případě zapojení dalšího zpracovatele dodrží podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR a těchto obchodních podmínek.
9.10. V případě zapojení dalších zpracovatelů bude Poskytovatel uživatele informovat o veškerých zamýšlených změnách týkajících se dalších zpracovatelů a poskytne uživateli lhůtu 10 pracovních dní, aby sdělil Poskytovateli námitky, resp. nesouhlas se zapojením dalších zpracovatelů. Pokud uživatel nesdělí námitky, resp. nesouhlas se zapojením dalšího zpracovatele, je Poskytovatel oprávněn tohoto dalšího zpracovatele zapojit.
9.11. Nad rámec obecného souhlasu tímto uživatel také souhlasí se zapojením těchto dalších zpracovatelů:
9.11.1. fyzické osoby, které jsou ve smluvním vztahu s Poskytovatelem a splňují podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele dané GDPR a právními předpisy;
9.11.2. společnost ZONER software, a.s., IČO 494 37 381, se sídlem Nové sady 18, 602 00 Brno;
9.11.3. společnost skupiny Google, zejména společnosti Google Commerce Limited, se sídlem 70 Sir John Rogerson’s Quay, 2 Dublin, Ireland a společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, jejichž produkty jsou nebo mohou být užívány k plnění ujednání;
9.11.4. společností Amazon Web Services EMEA Sàrl. 38 Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg;
9.11.5. společností salesforce.com, inc., 50 Fremont St, Suite 300, San Francisco, California 94105.
9.12. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat na na bezpečném předávání osobních údajů. Také se zavazují se vzájemně informovat o všem podstatném týkajícím se těchto obchodních podmínek, zejména o:
9.12.1. jakýchkoliv okolnostech, které by mohly mít vliv na ochranu osobních údajů a nakládání s nimi, tj. zejména o jakékoliv poruše, výpadku, nefunkčnosti či jiném nedostatku opatření přijatých za účelem zajištění této ochrany, přičemž se zavazují v úzké spolupráci ihned po zjištění takové okolnosti učinit všechny kroky a opatření nezbytné k odstranění (resp. k zamezení pokračovaní) takového špatného stavu;
9.12.2. jakémkoliv auditu, prověrce nebo opatřeních prováděných (nebo přijatých) orgánem veřejné moci příslušným pro oblast ochrany osobních údajů.
10. Další ujednání
10.1.
Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.
10.2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (e-mailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).
10.3. Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.
10.4. Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním emailu, chatu nebo vyplněním kontaktního formuláře. Kontaktní email a formulář jsou součástí popisu služby i na samotném webu.
11. Rozhodné právo
11.1.
Pro případ sporů vzniklých ze Smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti či existence uzavřené Smlouvy a těchto obchodních podmínek si strany:
11.1.1. volí jako rozhodné právo České republiky;
11.1.2. určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy;
11.1.3. v souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Praze.
12. Závěrečné ustanovení
12.1.
Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.
12.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k 5. 10. 2022.